Niets

Visie

“Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid is in de huidige maatschappelijke context een heel duidelijke prioriteit.”

“Jongeren uit het systeem deeltijds onderwijs zijn potentiële kandidaten om aan te sluiten bij deze grote groep langdurig werkloze jongeren”.

“Het aan het werk krijgen van deze jongeren is één zaak, het aan het werk houden van deze jongeren is een andere zaak en heel essentieel.”

“Door onzekerheid, angst, … gooien veel van deze jongeren, eenmaal ze doorgestroomd zijn naar reguliere arbeid bij de geringste tegenslag, moeilijkheid,… de handdoek in de ring.”

“Anderzijds zien we dat de verwachtingen van werkgevers soms onvoldoende overeenstemmen met de vaardigheden, mogelijkheden,… van bepaalde jongeren.”

Teneinde deze zaken op te vangen en de doorstroom naar reguliere arbeid maximale kansen te beiden zijn we de mening toegedaan dat de cruciale overgang van een werkervaringsperiode naar reguliere tewerkstelling beter moet begeleid worden.

Met de ervaring en de know-how die vzw Jongerenatelier en vzw Oranjehuis heeft op het gebied van het werken met jongeren en op gebied van het individueel coachen van arbeidshoudingen en –vaardigheden beschikken we over heel wat methodieken en werkingsprincipes die we op dit terrein kunnen inzetten.